YOU ARE HERE: หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเซนต์เทเรซา

อีเมล พิมพ์ PDF

โรงเรียนเซนต์เทเรซา เป็นโรงเรียนหนึ่งของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้นกับสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2491 โดยบาทหลวงอังเดร พลอย โรจนเสน ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมานักเรียนเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2497 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงโดยการบริหารงานของบาทหลวงอังเดร พลอย โรจนเสน ตลอดมา
ในปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3)
ในปี พ.ศ. 2501 สมัยบาทหลวงลออ สังขรัตน์ ได้ก่อสร้างหอประชุม (เก่า)
ในปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะ นับเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของหนองจอก ที่ได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลและได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยสอบของโรงเรียนเอกชนในเขตหนองจอกเสมอมา
ในปี พ.ศ. 2504 บาทหลวงเสวียง ศุระศรางค์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ในปี พ.ศ. 2506 บาทหลวงกีรติ  บุญเจือ  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ในปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้รับอนุญาตเปิดสอนชั้น ม.ศ. 4 (แผนกศิลป์)
ในปี พ.ศ. 2508 ได้ขออนุญาตเปิดสอนชั้น ม.ศ. 5 (แผนกศิลป์) โดยการควบคุมของบาทหลวงกีรติ บุญเจือ โดยมี น.ส.นุกูล บุญเจือ เป็นครูใหญ่
ในปี พ.ศ. 2510 ได้ยุบชั้นเรียน ม.ศ. 4-5 เนื่องจากจำนวนนักเรียนมีน้อย รายได้ไม่พอกับรายจ่ายและสภาพของท้องถิ่นในขณะนั้น ยังไม่นิยมให้บุตรหลานเรียนต่อในระดับนี้
ในปี พ.ศ. 2511 โรงเรียนเซนต์เทเรซาได้โอนกิจการจากเจ้าของเดิม คือ บาทหลวงอังเดร พลอย โรจนเสน มาเป็นของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ อัครสังฆราชยวง  นิตโย ประมุขมิสซังเป็นผู้ลงนามแทนเจ้าของโรงเรียน และทางมิสซังได้แต่งตั้ง บาทหลวงบัญชา  ศรีประมงค์  เป็นผู้จัดการ และควบคุมบริหารงานของโรงเรียน โดยนายศักดา วิสุทธิวงศ์ เป็นครูใหญ่  กิจการของโรงเรียนดำเนินมาโดยราบรื่น ในสมัยนั้นท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมพัฒนา และเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนเซนต์เทเรซาด้วยดีตลอดมา ก็คือบาทหลวงอาแบล เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ลำไทร และเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซาหนองจอก ในสมัยนั้น
ในปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้ขยายอาคารเรียนอีกเป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ตามที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ในขณะนั้นบาทหลวงสังวาลย์ ศุระศรางค์เป็นเจ้าอาวาสและผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โดยมีซิสเตอร์สุวรรณ ประราศี เป็นครูใหญ่
ในปี พ.ศ. 2514 บาทหลวงสนัด วิจิตรวงศ์  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
ในปี พ.ศ. 2516 ซิสเตอร์ประมาณ ทรัพย์ปิติ ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทนซิสเตอร์สุวรรณ ประราศรี
ในปี พ.ศ. 2517 บาทหลวงชวลิต  กิจเจริญ  ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการในยุคนี้ท่านได้พัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างมากทั้งในด้านวิชาการและจริยธรรมของครูและนักเรียนคุณพ่อได้เน้นหนักในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนโดยท่านได้ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ในปี พ.ศ. 2522 บาทหลวงโมรีส ยอลี เป็นเจ้าอาวาส  ซิสเตอร์สุภาภรณ์ แตงอ่อน ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และครูใหญ่
ในปี พ.ศ. 2523 บาทหลวงวุฒิเลิศ แห่ล้อม ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการและครูใหญ่ ท่านได้ขยายสนามด้านอนุบาล  สร้างสนามบาสเกตบอล เพื่อให้นักเรียนมีที่เล่นกีฬา และเข้าแถว
ในปี พ.ศ. 2528 บาทหลวงวรวุฒิ กิจสกุล ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ครูใหญ่ของโรงเรียน ท่านได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารอนุบาลเพิ่มเป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 12 ห้องเรียน สร้างรั้วใหม่ เสาธงและสนามเข้าแถวใหม่ มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมในโครงการสารานุกรมไทยและพัฒนาเรื่องความสะอาด จนได้รับโล่รางวัลตาวิเศษ
ในปี พ.ศ. 2533 ในสมัยของบาทหลวงกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ ดำเรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ  และซิสเตอร์สายพิรุณ ไทยแกล้วรอดดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ในปี พ.ศ. 2534 บาทหลวงกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ ดำเรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ และซิสเตอร์อนุวงศ์  ประเสริฐศรี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 4 ชั้นและสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) 1 หลัง ท่านได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ได้สร้างห้องสมุดภาพและเสียงขึ้นเป็นแห่งแรกในเขตหนองจอก
ในปี พ.ศ. 2537 ได้เปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการเป็นบาทหลวง สมพร เส็งเจริญ โดยมีซิสเตอร์อนุวงศ์ ประเสริฐศรี เป็นครูใหญ่
ในปี พ.ศ. 2541 บาทหลวงสมพร  เส็งเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ    ครูใหญ่ ในปีนี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบริเวณวัด  และโรงเรียนได้สร้างบ่อน้ำพุ เพื่อเพิ่มความร่มเย็น ให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สดชื่น ซึ่งหาได้ยากในเขตกรุงเทพมหานคร ได้จัดสร้างสวนเทิดพระเกียรติบริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงเรียน ปรับปรุงสวนบริเวณรอบวัดและปรับปรุงถ้ำแม่พระ ให้สวยงามร่มรื่นมากขึ้น
ใน ปี พ.ศ. 2542 บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โดยมีซิสเตอร์นิภา เรืองวุฒิชนะพืช ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ใน ปี พ.ศ. 2543 บาทหลวงพจนารถ  นิรมลทินวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โดยมีซิสเตอร์สุรีย์พร ระดมกิจ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ในปี พ.ศ. 2544 บาทหลวงพจนารถ  นิรมลทินวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ โดยมีซิสเตอร์ สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้มีการพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนมากขึ้น จึงได้มีการต่อเติมอาคารเรียน  2 หลัง  หลังละ 1 ชั้น อาคารเซนต์เทเรซาต่อเติมชั้น 5 อาคารเซนต์อันดรูต่อเติมชั้น  4  การต่อเติมอาคารเรียนทำให้มีห้องเรียนเพิ่มมากขึ้นและมีห้องประกอบการที่มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน ปรับปรุงเวทีโรงอาหารเพื่อใช้สำหรับจัดงานและกิจกรรม ต่าง ๆ ของทางโรงเรียน พร้อมกับปรับปรุงและพัฒนาวงโยธวาทิต โดยได้ส่งประกวดในระดับประเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะของนักเรียน ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนเครื่องละ 1 คน  ปรับปรุงห้องโสตภาษาเพื่อเน้นทักษะในการพูดและฟัง  ภาษาต่างประเทศ ปรับปรุงห้องประชุมและห้องสมุดที่เป็นมาตรฐานและสร้างหลังคากันแดดสำหรับนักเรียนอนุบาล นอกจากนั้นในด้าน ของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียน เพิ่มเติม เช่น เทควันโด นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล การจัดให้ นักเรียน ทุกระดับชั้น เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาอย่างน้อย 1 ชม./สัปดาห์ และการเรียนจินตคณิตในชั้น ป.1 – 6  ฯลฯ
ในปี พ.ศ. 2547 - 2549 บาทหลวงสุขุม กิจสงวน เป็นผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์สมลักษณ์  มธุรสสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในด้านของวิชาการได้มี การปรับปรุง   เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร โดยจัดโปรแกรมการเรียน 3 แบบ คือ หลักสูตรปกติ Mini English Program และ Intensive English Program เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง จัดให้ มีการเรียนจินตคณิตภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษา ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ  ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านอาคารสถานที่มีการปรับปรุงลาน พักผ่อนหลังอาคารเซนต์เทเรซาโดยมีการ  ปูตัวหนอน และจัดบรรยากาศเหมาะสำหรับการพักผ่อน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ปรับปรุงโรงอาหาร ห้องน้ำ จัดทำหลังคาทางเดินเพื่อกันแดดกันฝน สำหรับนักเรียน
ในปี พ.ศ. 2550 บาทหลวงสุขุม  กิจสงวน  เป็นผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์ ดร.เยาวลักษณ์  รอดงาม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ท่านได้ปรับระบบบริหารจัดการพัฒนาสนับสนุนให้เกิดคุณภาพของการจัดการศึกษาของนักเรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งยังได้ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ เพิ่มห้องประกอบการ พัฒนาห้องศูนย์สื่อ ห้องเรียน ห้องสุขาชาย/หญิงของระดับปฐมวัย  ปรับปรุง/จัดระบบห้องสมุด และเพิ่มห้องสมุด IT พร้อมกันนี้ยังจัดทำโครงการลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จัดสวนพฤษศาสตร์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ในปีพ.ศ. 2551 บาทหลวงสุขุม  กิจสงวน  เป็นผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์ ดร.เยาวลักษณ์  รอดงาม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ท่านได้นำระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมาใช้ในโรงเรียนทั้งหมด 8 ระบบเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เพิ่มห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้กับนักเรียน คือห้องคีย์บอร์ดพัฒนาโรงอาหาร ทาสีโรงอาหาร จัดสร้างอาคารประกอบการชั่วคราว 5 ห้อง สำหรับการทำกิจกรรมของนักเรียน ได้แก่ ห้องพละ    ห้องการงานอาชีพ ห้องศิลปะ ห้องเกษตร ห้องกิจกรรม พัฒนาห้อง คอมพิวเตอร์  พัฒนาห้องศูนย์สื่อ และห้องเรียนของระดับปฐมวัยให้มีความสะดวกและครบครันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และห้องประกอบการอื่น ๆ เพื่อพร้อมรองรับต่อการใช้งานตลอดเวลาพร้อมกันนั้นได้จัดงานฉลอง 60 ปี เซนต์เทเรซาโอกาสโรงเรียน ฉลองครบการก่อตั้งเป็นเวลา 60 ปี ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2551
ในปี พ.ศ. 2552 บาทหลวงบัณฑิตย์  ประจงกิจ ดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และซิสเตอร์ ดร.เยาวลักษณ์  รอดงาม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ท่านได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สภาพแวดล้อม และดำเนินการ ขออนุญาตเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในปี พ.ศ. 2553 บาทหลวงบัณฑิตย์  ประจงกิจ ดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ และซิสเตอร์ ดร.เยาวลักษณ์  รอดงาม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

 

แปรขบวนถวายพ่อหลวง