YOU ARE HERE: หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์

เป้าหมาย กลยุทธ์

อีเมล พิมพ์ PDF

เป้าหมาย (Goals)
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์พร้อมทั้งเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักปฏิบัติของศาสนา
ผู้เรียนรู้จักและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เรียนรู้จักและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ผู้เรียนมีความสามารถทางเทคโนโลยี และก้าวทันโลก
ครูและบุคลากรมีความสามารถตามศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีสุขภาพกายและจิตที่ดี โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กร

กำหนดกลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  มุมมองด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Product Perspective)
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพจิต ที่ดี และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกำหนดของโรงเรียน และการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักปฏิบัติทางศาสนาที่นับถือ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกแห่งความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและใช้อย่างประหยัดและรู้คุณประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ ความสามารถทาง     วิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมแลพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ     การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุและผล
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ     ก้าวทันโลก

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2  มุมมองด้านการพัฒนาบุคลากร และการเรียนรู้ในองค์กร (Learning and Growth Perspective)
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความรู้ความสามารถ ของครูและบุคลากร ในการสอนและปฏิบัติ มีสุขกายที่แข็งแรง  และสุขภาพจิตที่ดี พัฒนาครูและบุคลกรด้านสุขภาพกาย หน้าที่ตามศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากร ในการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาความรู้สามารถของครูและบุคลกรเกี่ยวกับระบบการ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 มุมมองด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน (Internal Process Perspective)
กลยุทธ์ที่ 1    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 2    การพัฒนาหลักสูตร และการบริหารงานด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3    การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ และการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ชุมชน และบริการทางการศึกษาแก่ชุมชน

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 มุมมองด้านการเงินและงบประมาณ (Financial Perspective)
กลยุทธ์ที่ 1 รายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประมวลภาพ

left direction
ครูและบุคลากรอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) วันที่ 9 ต.ค. 62
กิจกรรมเทิดเกียรติท่านนักบุญเทเรเซา
ทัศนศึกษา ม.3 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน และ Art in Paradise
ทัศนศึกษา ม.2 มิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนคร จ.กรุงเทพฯ
ทัศนศึกษา ป.3 พิพิธภัณฑ์เด็ก (ทุ่งครุ) 2562
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนวิไลวรรณ เรียนรู้เกี่ยวกับ
ทัศนศึกษา ป.6 ณ สวนไทยพัทยา จ.ชลบุรี
ชมรมอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED) เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมเยาวชนเข้มแข็งด้วยพลังแห่งความรู้ กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิก ครั้งที่ 1 ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2562
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ : เรื่องดอกอัญชัน ระดับชั้น อ.3/5 ณ บ้านวิไลวรรณ
ทัศนศึกษา ป.4 ณ พระราชวังบางปะอิน และตันแลนด์ จ.พระนครศรีอยุธยา
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนวิไลวรรณ เรื่องข้าวโพด ห้องอนุบาล 2/4 เรืยนรู้เรื่องการปลุูกข้าวโพด ข้าวโพดชุปแป้งทอด น้ำนมข้าวโพด และข้าวโพดอบเนย
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ : สวนสาธารณะหนองจอก  ประเมินผลการเรียนรู้ : วาดภาพสิ่งที่พบเห็นในสวนสาธารณะ  ระดับอนุบาล 2
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ห้องสมุดประชาชน หนองจอก ห้องอนุบาล 3/6
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ Big C หนองจอก ห้องอนุบาล 3/3
นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับ ม. ต้น มาแสดงผลงานให้กับน้อง ๆ ของโรงเรียนได้ชมค่ะ
ทัศนศึกษา ม.1 หอไทยนิทัศน์ และ Art in Paradise
วันนักวิทยาศาสตร์
ทัศนศึกษา ป.2 ที่เมืองจำลอง และ under water world พัทยา
ทัศนศึกษา ป. 1 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเซนต์เทเรซาหยุดเรียน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
ฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมัน บาดทะยัก คางทูม ไข้สมองอักเสบ ป.1 และฉีควัคซีนบาดทะยัก ป.6
ตรวจเช็คสุขภาพชุมชน ครูและบุคลากร เอ็กซ์เรย์ทรวงอก และคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 7-8 ส.ค. 62
บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จัดกิจกรรมและให้ความรู้กับนักเรียนของเรา
รับการนิเทศจากโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ เขต 4 (วันที่1)
เรียนรู้เรื่องหมวก ห้องอนุบาล 2/2 โดยวิทยากร คุณครูบุษณี มินเด็น
เรียนรู้เกี่ยวกับแคร์รอต และประกอบอาหารต้มจืดไก่สับใส่แคร์รอต แคร์รอตชุปแป้งทอด และน้ำผลไม้แคร์รอต ห้องอนุบาล 3/6 โดยวิทยากร คุณนิลาวัณ หงษ์ทอง และคุณครูสุกัญญา พิมาทัย
ศึกษาแหล่งการเรียนรู้บ้านสุมาลี (แหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิ) เรียนรู้เกี่ยวกับมะพร้าว/ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ห้อง อ.3/1
กิจกรรมวุ้นแฟนซีห้องอนุบาล 2/1 วิทยากรโดย คุณพัชนีพันธ์ อัสอารี คุณอำพัน อินทรประเสริฐ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับอนุบาล 1 แหล่งเรียนรู้ สวนสาธารณะหนองจอก
Project Approach เรื่องไข่
สืบสานอนุรักษ์ภาษาไทย
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยุ่หัว
ฉลองศาสนนามซิสเตอร์อันนาทัศนะ ทิพย์สนิท
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับ ป.5-ป.6
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับ ป.3-ป.4
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับ ป.1-ป.2
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2562
บริษัทเบ๊นโบ๊ท จัดกิจกรรมและให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องความดีและความซื่อสัตย์
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์นักเรียน
ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ระดับอนุบาล
โครงการพลพรรครักสิ่งแวดล้อมและสัปดาห์ต่อต้านให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ระดับ ป.6-ม.3
โครงการพลพรรครักสิ่งแวดล้อมและสัปดาห์ต่อต้านให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ระดับ ป.3-ป.4
โครงการพลพรรครักสิ่งแวดล้อมและสัปดาห์ต่อต้านให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ระดับ ป.1-ป.2
กิจกรรมสมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.5 - ม.3 (ปีการศึกษา 2562)
กิจกรมมวันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.1 - ป.4 (ปีการศึกษา 2562)
กิจกรรมไหว้ครู ระดับประถม 5 - มัธยม 3  ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมไหว้ครู ระดับประถม 1 - 4 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม D-NEE
สก็อต คิตซ์ เข้ามาจัดกิจจกรมให้น้องๆ
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย 2562
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
อบรมการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
บริษัทจอนห์สัน แอนด์ จอนห์สัน จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น อนุบาล1-อนุบาล3)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ม.3)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ม.2)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ม.1)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.6)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program  ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.5)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program  ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.3)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program  ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.2)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program  ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.1)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (อังกฤษ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (อังกฤษ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (คณิตศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (คณิตศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (ภาษาไทย)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (ภาษาไทย)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทืี่ได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทืี่ได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับสายชั้น
มอบวุฒืบัตร ม.3 และกินเลี้ยง
พักผ่อนประจำปีวงโยธวาทิต
อบรมให้ความรู้โรคติดต่อและป้องกันภัยตนเองจากโรคภัย 2562
เลือกตั้งสภานักเรียน
บัณฑิตน้อย
โครงการวันวิชาการปฐมวัย
โครงการวันวิชาการ ป.5 - ม.3
โครงการวันวิชาการ ชั้นป.1-ป.4
ปัจฉิม ม.3
สอบคิดวิเคราะห์ ป.3 ป.3 และ ม.3
เยี่ยมบ้านเด้กกำพร้า
ร่วมงานมหานครเกมส์
มอบวุฒิบัตรรางวัลต่าง ๆ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยม ม.1-ม.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.2
กิจกรรมขอบคุณผู้บริหาร โอกาสวันคริสต์มาส
กิจกรรมขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ เนื่องในโอกาสคริสต์มาส
กีฬาสีประถม - มัธยม 2562
กิจกรรมวันเด็ก อนุบาล
กิจกรรมวันเด็ก ประถม-มัธยม 2562
กิจกรรมบ้านลมหรรษา
right direction

แปรขบวนถวายพ่อหลวง