YOU ARE HERE: หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ปรัชญาของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

ปรัชญาของโรงเรียน

วินัยดี
นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เคารพยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

มีจรรยา
นักเรียนมีจรรยามารยาทตามแบบฉบับและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย มีคุณธรรม  จริยธรรม

ศึกษาเยี่ยม
นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา และมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล

คำขวัญของโรงเรียน
กตัญญู   รู้วินัย   ใฝ่การเรียน

 

แปรขบวนถวายพ่อหลวง