YOU ARE HERE: หน้าแรก บุคลากรโรงเรียน ฝ่ายบริการและสัมพันธ์ชุมชน

ฝ่ายบริการและสัมพันธ์ชุมชน

อีเมล พิมพ์ PDF

ครูแสงจันทร์   อุทาโติวนาลุญ

ผู้ชาวยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและสัมพันธ์ชุมชน

ครูบุษณี  มินเด็น

งานโภขนาการ

ครูประภาพร  แย้มไพเราะ

งานโภขนาการ

ครูกฤชกร  นาควิสุทธื์

งานอนามัยโรงเรียน

ครูยุรนันท์  ฉัตรไธสง

งานอนามัยโรงเรียน

ครูจิราภรณ์  ธรรมสาร

งานอนามัยโรงเรียน

ครูยุพิน  มะซอ

งานอาคารสถานที่

ครูเอกราช  ฐิติเกษมสรรค์

งานอาคารสถานที่

ครูศศิมา  สนนุกิจ

งานอาคารสถานที่

ครูสุกัญญา  เชื้อเขตกรรม

งานอาคารสถุานที่

Mr.Ceazar B.Bizon

งานอาคารสถานที่

ครูเพลินพืศ  ศรีมาตย์

งานอาคารสถานที่

ครูวารี  ดะแปรกะเซ็ม

งานยานพาหนะ

ครูถนอม  มอญขาม

งานยานพาหนะ

ครูอำพัน  อินทรประเสริฐ

งานสัมพันธ์ชุมชน

ครูมุขรา  ศรีวิธรรม

งานดูแลสภาพแวดล้อม

ครูบรรจง  สุขสุถ้อย

งานโภขนาการ

ครูนวลนิคย์  สีวันทา

งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย

ครูสำอางค์  รวมศิลป์

งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย

ครูเกษรินทร์  สุภิตาภรณ์

งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย

ครูสุมาลี  สุนทิน

เลขานุการ

ครูพฤหัส  หินจำปา

แม่บ้านอาหารประจำโรงเรียน

ครูประเทือง  งามชัยภูมิ

แม่บ้านอาหารประจำโรงเรียน

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2016 เวลา 03:58 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง