YOU ARE HERE: หน้าแรก

ส่งเสริมการคิดด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning (2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการดีดีที่ลูกๆม.ปลายได้เรียนรู้และปฏิบัติได้จริง
ใช้การเรียนรู้ส่งเสริมการคิดด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียนพี่น้องของเรา

 

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง