YOU ARE HERE: หน้าแรก

ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสสังคมและสิ่งแวดล้อม ( VSED ) ได้จัดค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบจิตอาสา ( 2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทางมูลนิธิโคเออร์ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสสังคมและสิ่งแวดล้อม ( VSED ) ได้จัดค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบจิตอาสา กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิก ครั้งที่ 7 “ VSED อาสาสร้างสังคม ” มีนักเรียนจำนวน 11 โรงเรียนที่เข้าร่วม จากเครือข่าย 13 โรงเรียน ณ หาดหฤทัย จังหวัดเพชรบุรี

 

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง