YOU ARE HERE: หน้าแรก

โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

**ยอดเงินบริจาควัดหนองจอกจากที่โรงเรียน 45,000 และชุมชนตลาดหนองจอกรวม 60,608.50 บาท  รวมบริจาคทั้งสิ้น 90,608.50 บาท****ยอดเงินบริจาควัดปากบึง และวัดหลวงแพ่ง วัดละ 15,000 บาท** #ขบวนปรับไปตามรูปแบบของสถานการณ์ที่ไม่ปกติขอขอบพระคุณข้าวเหนียวไก่ทอดให้กับตัวแทนนักเรียนที่ไปร่วมขบวนแห่จากท่านผู้ปกครองขอขอบพระคุณการอนุเคราะห์รถเครื่องเสียงจากท่านผู้ปกครอง - ถวายเทียนและเงินทำบุญให้แก่วัดหนองจอก- ถวายเทียนและเงินทำบุญให้แก่วัดหลวงแพ่ง- ถวายเทียนและเงินทำบุญให้แก่วัดปากบึง- มอบหลอดไฟให้แก่วัดนักบุญเทเรซาหนองจอกเซนต์เทเรซานำเงินที่ท่านผู้ปกครองและชุมชนร่วมทำบุญขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือของทุกท่านโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2565

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022 เวลา 07:40 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง