YOU ARE HERE: หน้าแรก

โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 (สะเต็มศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 (สะเต็มศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา

 


 

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง