YOU ARE HERE: หน้าแรก

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการทำอาหารเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 2565

อีเมล พิมพ์ PDF


ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการทำอาหารเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้
ทีม Honey Toast
1. นายภูมิพิสิษฐ์ แสงวิมล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
2. นายวณัฐพงศ์ วงศ์ใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
3. นายภคนันท์ โคชะราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ทีม La Cucina
1. นางสาวชนิญชิดา ฉ่ำดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2. นางสาววรินทร์ธร อัครทวีภิรมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
3. นายประวิทย์ ยุโส้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ขอขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาในการแข่งขัน คุณครูบุษณี และคุณครูจิตญาดา
แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2022 เวลา 07:45 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง