YOU ARE HERE: หน้าแรก

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคุณครู ที่เข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคุณครู ที่เข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ ณ โรงเรียนมาลาสวรรค์ จ.นครนายก เมื่อวันที 7 กรกฎาคม 2565 โดยมีนักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. นายชนายุส ชมกิจ
2. นางสาวอรอมล ทิพย์แก้ว
3. คุณครูชูเชิด เสริฐฉาย
4. คุณครูสุรชัย บัวเจริญ

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2022 เวลา 07:45 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง