YOU ARE HERE: หน้าแรก

ขอขอบคุณผู้ประกอบการรถตู้ของโรงเรียนเซนต์เทเรซาทุกท่าน ที่นำรถมาให้นักเรียนระดับป.1-ป.3 ฝึกทักษะการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ และให้ความรู้ลูก ๆ เกี่ยวกับวิธีเอาตัวรอด เมื่อต้องติดอยู่บนรถคนเดียว โดยการสาธิตให้เด็ก ๆ ดูเป็นตัวอย่างก่อน แล้วค่อยสอนให้เด็ก ๆ

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอขอบคุณผู้ประกอบการรถตู้ของโรงเรียนเซนต์เทเรซาทุกท่าน ที่นำรถมาให้นักเรียนระดับป.1-ป.3 ฝึกทักษะการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ และให้ความรู้ลูก ๆ เกี่ยวกับวิธีเอาตัวรอด เมื่อต้องติดอยู่บนรถคนเดียว โดยการสาธิตให้เด็ก ๆ ดูเป็นตัวอย่างก่อน แล้วค่อยสอนให้เด็ก ๆ ลองทำตาม

 


 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2022 เวลา 04:19 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง