YOU ARE HERE: หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเซนต์เทเรซา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประวัติของโรงเรียนโดยสังเขป

โรงเรียนเซนต์เทเรซา เป็นโรงเรียนหนึ่งของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้นกับสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2491โดยบาทหลวงอังเดร พลอย โรจนเสน ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมานักเรียนเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2497 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงโดยการบริหารงานของบาทหลวงอังเดร พลอย โรจนเสน ตลอดมา ในปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะ นับเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของหนองจอก ที่ได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลและได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยสอบของโรงเรียนเอกชนในเขตหนองจอกเสมอมา ในปี พ.ศ. 2510  ได้ยุบชั้นเรียน ม.ศ. 4-5 เนื่องจากจำนวนนักเรียนมีน้อย รายได้ไม่พอกับรายจ่ายและสภาพของท้องถิ่นในขณะนั้น ยังไม่นิยมให้บุตรหลานเรียนต่อในระดับนี้ ในปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้ขยายอาคารเรียนอีกเป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ตามที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2528 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารอนุบาลเพิ่มเป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 12 ห้องเรียน สร้างรั้วใหม่ เสาธงและสนามเข้าแถวใหม่ มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมในโครงการสารานุกรมไทยและพัฒนา เรื่องความสะอาดจนได้รับโล่รางวัลตาวิเศษ ในปี พ.ศ. 2534 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 4 ชั้นและสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) 1 หลัง ท่านได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ได้สร้างห้องสมุดภาพและเสียงขึ้นเป็นแห่งแรกในเขตหนองจอก ในปี ในปี พ.ศ. 2544 เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนมากขึ้น จึงได้มีการต่อเติมอาคารเรียน 2 หลัง หลังละ 1 ชั้น อาคารเซนต์เทเรซา ต่อเติมชั้น 5 อาคารเซนต์อันดรู ต่อเติมชั้น 4 การต่อเติมอาคารเรียนทำให้มีห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น และปี พ.ศ. 2558 ได้รับอนุมัติสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นและทดแทนอาคารที่มีสภาพทรุดโทรม ปี พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ ตลอดระยะเวลา 9 ปี เกียรติบัตรการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนแต่งกายแบบไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม และในปี พ.ศ. 2563 จะมีการเปิดอาคารเรียนหลังใหม่และเปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง