YOU ARE HERE: หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนเซนต์เทเรซามุ่งยกระดับการจัดการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
และเป็นพลเมืองโลก สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้


พันธกิจ

1.  สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นพลเมืองโลก

3.  สถานศึกษาสร้างและพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019 เวลา 07:04 น. )  

ประมวลภาพ

left direction
ครูและนักเรียน ชมรม : วีเสด เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมตามรอย ร.9 ก้าวกล้าอาสา ครั้งที่ 3
อบรมปฐมพยาบาลฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่ีองกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) 2565
ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน เข้าเตรียมสถานที่และจัดนิทรรศการ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมปีที่1-3 (2565)
กิจกรรมเข้าค่าบยลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ป.4-ป.6 ( 2565)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (2565)
ร่วมแสดงความยินดีและขอขอบคุณนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาให้กับโรงเรียน ที่ได้รับถ้วยและเหรียญรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขัน ยิมนาสติกแอโรบิก ประเภทเดี่ยวหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 9-11 ปี จากกรมพลศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2565 เด็กหญิงชิษณุชา  หนูชัยแก้ว ป.4/5
ซิสเตอร์ลำไพ  เนื่องพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ The Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR มาตรฐานสากล ที่ใช้ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ขอขอบคุณผู้ประกอบการรถตู้ของโรงเรียนเซนต์เทเรซาทุกท่าน ที่นำรถมาให้นักเรียนระดับป.1-ป.3 ฝึกทักษะการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ และให้ความรู้ลูก ๆ เกี่ยวกับวิธีเอาตัวรอด เมื่อต้องติดอยู่บนรถคนเดียว โดยการสาธิตให้เด็ก ๆ ดูเป็นตัวอย่างก่อน แล้วค่อยสอนให้เด็ก ๆ
โรงเรียนเซนต์เทเรซานำคุณครูและนักเรียน จัดฐานการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ในงาน วันรวมพลวิถีชุมชนวัด (BEC) วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ณ วัดศีลมหาสนิท เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการมัสยิดกมาลุ้ลอิสลาม เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเชิญเข้าร่วมงาน
รับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
ห้องสมุดในวันวิทยาศาสตร์ 2565
ได้รับเหรียญจากการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคุณครู ที่เข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 2565
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการทำอาหารเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 2565
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และตรวจสุขภาพประเมินความเสี่ยงของ NCDs ของชุมชนและผู้ปกครอง 2565
กิจกรรม วิทย์ คิด เพื่อคุณ BASIC SCIENCE FOR YOU 2022 โดยพี่ ๆ ม. ปลาย มาแบ่งปันความรู้ในการทดลองวิทยาศาสตร์ให้กับน้อง ๆ 2565
ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
การแสดงผลงานนวัตกรรมของลูก ๆ ม.5 และ ม.6 (2565)
วันฉลองศาสนนามของผู้บริหาร ลูกๆแสดงความเคารพและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565
ตรวจสุขภาพ ครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรม สวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 (สะเต็มศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565
การประกวดนวัตกรรมงาน Saint Theresa Innovation Fair 2565
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว( 2565 )
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ (ปี 2565)
การประกวดระบายสีและคัดลายมือ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (2565)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว นภสร โสมุล นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับทุนการศึกษา (2565)
พิธีประดับปลอกแขนสภานักเรียน 2565
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 (2565)
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสสังคมและสิ่งแวดล้อม ( VSED ) ได้จัดค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบจิตอาสา ( 2565)
ส่งเสริมการคิดด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning (2565)
กิจกรรมส่งเสริมเด็ก และพัฒนาครู ระดับปฐมวัย (2565)
ปฐมวัยรับเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ (2565)
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School (2565 )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 การประกวดวาดภาพวันแม่ 2565
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
วันพบปะพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น พร้อมรับเงินเรียนฟรี 15 ปี (2565)
ทรงพระเจริญ ๓ มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนเซนต์เทเรซา
 ครูบุคลากรต้อนรับซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี และซิสเตอร์เพลินตา สุขชัย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถานศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.
เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 และนับคะแนนจากการเลือกตั้ง
ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
 Saint Theresa Academic & Innovation 2020 วันที่ 2
Saint Theresa Academic & Innovation 2020
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 อำลาคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์
อำลาบาทหลวงอภิเดช สุภาจักร์โอกาสบริหารงานครบวาระ 7 ปี
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ป.1 - ป.5 (กลุ่ม 2)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ป.1 - ป.5 (กลุ่ม 1)
กิจกรรมเข้าลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
กิจกรรมสอยดาว
กิจกรรมขอบคุณตำรวจจราจร
ฉลองวัดนักบุญเทเรซา
กิจกรรมลอยกระทง
กิจกรรมโครงการอาหารดีมีประโยชน์ และ กิจกรรมลอยกระทง ปฐมวัย
เปิดงานถนนคนเดินลำไทร หนองจอก
นักเรียนอนุบาลเรียนรู้เรื่อง 3 ศาสนา
กิจกรรมอาเซียน ปฐมวัย
ไมโลจัดกิจกรรม
ธนาคารออมสินประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนออมเงิน
อบรมวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมเทิดเกียรตินักบุญเทเรซา
 อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมเข้าบ้านสี 2563
การตรวจเงินอุดหนุนงบประมาณประจำปี 2563 (สช)
ตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากร 2563
สช. มาตรวจโรงเรียน
กิจกรรมเฉลิมพระชมพรรษา
ทำความดีวันแม่ 2563
เด็กนักเรียนนั่งสมาธิ
เปิดเรียนเต็มระบบ 25563
ตรวจโรงเเรียน มาตราการป้องกันโรคระบาด สาธารณสุข 44
มอบรางวัล O-NET 2563
เปิดเรียนปีการศึกษา 2563
ฉีดพ่นโควิด 19 (2563)
กีฬาสี สักทองเกมส์ กาญจนาภิเษกหนองจอก 2563
the heart of giving
ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ศูนย์คอมม(ูนิต้าอินคอนโทรล 2563
กีฬาสีอนุบาล 2563
กิจกรรมประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ จากเกษมบัณฑิต 2563
กิจกรรมวันเด็กอนุบาล 2563
สังสรรค์ประจำปีครูและบุคลากร
กิจกรรมสอยดาว และบ้านลม
กิจกรรมมอบของขวัญให้ตำรวจ
อบรมเรื่องโรคติดต่อ
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.2-ม.3
เข้าค่ายลูกเสือ ม.1
เข้าค่ายลูกเสือ ป.2
เข้าค่ายลูกเสือ ป.3
เข้าค่ายลูกเสือ ป.6
เข้าค่าลูกเสือ ป.5
right direction

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง