YOU ARE HERE: หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ปรัชญาของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

ปรัชญาของโรงเรียน

วินัยดี  (Disciplines)           มีจรรยา  (Ethics)         ศึกษาเยี่ยม (Study)


คำอธิบายปรัชญา

  • วินัยดี (Disciplines) หมายถึง นักเรียนมีระเบียบ วินัย มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เคารพยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • มีจรรยา (Ethics) หมายถึง มีความประพฤติที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม ตามกำหนดของโรงเรียน
  • ศึกษาเยี่ยม (Study) หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา และมีการพัฒนาอย่าง สมดุลทั้ง 4  ด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019 เวลา 07:08 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง